Quản lý Nhà nước về văn hóa của xã nghĩa Sơn giai đoạn 2017-2020

Chủ nhiệm Nguyễn Hữu Quý - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn Thành viên Nguyễn Hữu Quý
Số N/A Năm 2017
Cấp độ Cấp cơ sở Lĩnh vực Xã hội nhân văn
1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Quản lý Nhà nước về văn hóa trên địa bàn xã nghĩa Sơn.
- Phạm vi nghiên cứu: Quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn xã nghĩa Sơn giới hạn ở một số lĩnh vực về công tác thông tin tuyên truyền, Công tác quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, Hoạt động văn hóa-văn nghệ, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Hoạt động thể dục-thể thao, Xây dựng thiết chế văn hóa-thể thao.
2. Mục đích nghiên cứu:
Đề tài nhằm nâng cao nhận thức lý luận quản lý Nhà nước về văn hóa. Hiểu hơn về những vấn đề thực tiễn quản lý Nhà nước về văn hóa đang đạt ra cho xã Nghĩa Sơn hiện nay.
3. Phương pháp nghiên cứu:
Thực hiện đề tài này đã sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp thống kê tổng hợp.
4. Kết cấu của đề tài:
Ngoài phần mở đầu, kết luận đề tài được kết cấu gồm 2 chương:
Chương I: Thực trạng công tác quản lý văn hóa xã Nghĩa Sơn giai đoạn 2017-2020
Chương II: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa trên địa bàn xã Nghĩa Sơn

CHƯƠNG I : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VĂN HÓA XÃ NGHĨA SƠN GIAI ĐOẠN 2017-2020:
1. Kết quả thực hiện:
1.1. Công tác thông tin, tuyên truyền:
Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc chuyển tải thông tin của Đảng, nhà nước đến với nhân dân, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh mà Đảng và nhà nước đã đề ra, vì vậyban văn hóa xã đã thường xuyên chú trọng tham mưu triển khai thực hiện, bằng việc chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động, xây dựng thiết chế, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, lấy cơ sở làm trọng tâm để từng bước đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động...
         Chính vì vậy, trong 02 năm qua công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hệ thống thiết chế phục vụ công tác thông tin tuyên truyền như  hệ thống truyền thanh xã được quan tâm, sử dụng chương trình kết hợp 3 phương thức: tuyên truyền miệng, cổ động trực quan và văn nghệ tuyên truyền. Hàng năm, xây dựng kế hoạch  tuyên truyền tổ chức tuyên truyền cho nhân dân 22 buổi; duy trì và định hướng chỉ đạo kịp thời đội ngũ cán bộ trong ban truyên truyền giáo dục pháp luật của xã  các nội dung tuyên truyền các Luật bổ sung thay thế liên quan đến các lĩnh vực để nhân dân nắm bắt kịp thời thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Trong giai đoạn 2017-2020  thực hiện trên 66 băng rôn, khẩu hiệu, 25 tin bài tuyên truyền.
1.2. Công tác quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa:
Hiện nay, trên địa bàn hiện có: 03  điểm karaoke, 5 điểm cà phê, 03 điểm Intenet-Game Online, 03 điểm photocopy, 5 cửa hàng mua bán điện thoại di động, trên 02 cơ sở hoạt động về lĩnh vực thể dục, thể thao.
Nhằm tăng cường công tác quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, Giao cho ban văn hóa  báo cáo cho Phòng văn hóa UBND huyện đ xây dựng kế hoạch tổ chức thanh, kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa thông tin; xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn  Tổ KTLN của xã tổ chức kiểm tra, rà soát chặt chẽ các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa-thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật cho các chủ cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa-thông tin trên địa bàn xã.
         Công tác thanh, kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn được chú trọng đẩy mạnh.  Đặc biệt là trong các dịp lễ đã tăng cường phối hợp  ban ngành có liên quan tổ chức các đợt kiểm tra, rà soát tình hình hoạt động của các điểm kinh doanh dễ phát sinh các tệ nạn xã hội như: karaoke, Internet, trò chơi điện tử…nhằm  chấn  chỉnh  và  xử  lý các cơ sở kinh doanh thiếu lành mạnh, đưa các hoạt động này đi vào nề nếp, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn.
         1.3. Hoạt động văn hóa-văn nghệ:
Hoạt động văn hóa-văn nghệ diễn ra khá sôi nổi và rộng khắp. Với vai trò là người đứng đầu tổ chức chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn Đội văn nghệ  đầu tư xây dựng các chương trình nghệ thuật mới biểu diễn chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Vì vậy, phong trào văn nghệ đã từng bước được nâng chất lượng và tăng thời lượng đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của nhân dân.
C:\Users\Tamjindo\Downloads\IMG_5657.JPG
Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016 xã Nghĩa Sơn
Hoạt động văn hóa, văn nghệ hướng về các xóm cách xa trung tâm xã. Đến nay, hầu hết các xóm đều có Tivi, 100% hộ dân đã có các phương tiện thông tin nghe-nhìn nên ngoài những buổi tổ chức biểu diễn văn nghệ  phục vụ nhân dân đặc biệt là các cháu thiếu nhi trong dịp hè. Chất lượng cuộc sống nhân dân không ngừng được cải thiện.
 Hàng năm đều tổ chức hội thi, hội diễn văn nghệ như: hội thi Phụ nữ tài năng và duyên dáng do Hội LHPN xã tổ chức, Hội thi Tiếng hát trẻ thơ do Đoàn thanh niên tổ chức… Các hội thi thực sự đã thu hút đông đảo thí sinh tham gia và hàng ngàn lượt người xem và trở thành phong trào thi đua biểu diễn văn nghệ, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, là cơ hội để đội văn nghệ quần chúng ở các đơn vị xóm trên địa bàn thể hiện tài năng khơi dậy phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng.
Đến nay, 100% xóm và trường học có đội văn nghệ, các đội văn nghệ quần chúng hoạt động tích cực làm phong phú thêm đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân trên địa bàn.
1.4. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh”:
Hàng năm công chức văn hóa- xã hội đều chủ động tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh; hướng dẫn kiện toàn BCĐ xã xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể, hướng dẫn các xóm triển khai thực hiện gắn với thực hiện “Đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới; tăng cường phối hợp với các ban ngành đoàn thể có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung của học tập.
Vì vậy, trong 02 năm qua Phong trào tiếp tục duy trì phát triển ngày càng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội, phong trào đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn 1,7% (theo chuẩn mới);  tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,95 %, công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo cho người nghèo được đẩy mạnh thực hiện, bộ mặt nông thôn từng ngày đổi mới, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, đời sống văn hóa tinh thần ngày càng phong phú lành mạnh hơn, nếp sống văn minh có nhiều tiến bộ (việc cưới được tổ chức trang trọng, tiết kiệm; việc tang tổ chức chu đáo, thể hiện tình cảm thương tiếc của người sống với người quá cố, tổ chức mai táng đúng thời gian và đúng nơi quy định,  tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - văn hóa xã hội trên địa bàn. Đến cuối năm 2016: toàn 9/9 xóm được công nhận danh hiệu Làng văn hóa và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa (đạt tỷ lệ 100%), 845/916 hộ được công nhận gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 92%); số người tham gia luyện tập thể thao thường xuyên chiếm 55,5% , 48% gia đình thể thao,  xã có Trung tâm Học tập cộng đồng là xã đạt chuẩn  nông thôn mới năm 2016.
Lễ đón  Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016 xã Nghĩa Sơn
Đặc biệt qua phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, con cháu hiếu thảo, vượt khó học giỏi, thanh niên lập nghiệp, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nghĩa tình đồng đội, thực hiện “ Đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân tham gia phòng, chống, phát hiện tố giác tội phạm…
1.5. Công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình :
Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020, kế hoạch hành động Phòng, chống bạo lực gia đình 2009-2015, triển khai tuyên truyền thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình xây dựng kế hoạch “ xây dựng gia đình văn hóa thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước” ; tình hình bạo lực gia đình giảm.
     1.6. Hoạt động thể dục-thể thao:
         Phong trào TDTT quần chúng luôn công chức văn hóa- xã hội tham mưu đẩy mạnh và phát triển rộng rãi trong quần chúng nhân dân, hình thức nội dung luyện tập ngày càng đa dạng phong phú, trọng tâm là chương trình  “Toàn dân rèn luyện thân thể  theo gương Bác Hồ vĩ đại” góp phần duy trì hoạt động phong trào ở cơ sở xóm.
Đặc biệt, trong năm 2017  đã  tổ chức thành công Đại hội TDTT  theo đúng đúng quy trình, có quy mô và huy động được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia; Tham gia Đại hội TDTT  huyện  tổ chức với 7 môn thi đấu, tại lễ khai mạc huy động 120 đại biểu, HLV, vận động viên và quần chúng tham gia diễu hành và thi đấu.
1.7. Xây dựng thiết chế văn hóa-thể thao:  
 Chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền  coi việc xây dựng các thiết chế văn hóa  là một trong những nội dung quan trọng để công  nhận đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa trên địa bàn. Việc xây dựng các thiết chế văn hóa được quan tâm đúng mức, nhân dân tích cực hưởng ứng, vận động  nguồn lực để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa.
Đến nay, toàn 9/9 xóm có nhà Văn hóa, sân bóng chuyền, sân cầu lông đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xây mới và nâng cấp 7/9 Nhà văn hóa xóm. Các xóm đều có cổng làng.
2. Đánh giá chung:
         1.2. Ưu điểm:
Trong những năm qua tình hình kinh tế-xã hội của ổn định và phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Sự nghiệp Văn hóa đã có bước chuyển nhất định. Nhiệm vụ phát triển Văn hóa gắn với nhiệm vụ kinh tế xã hội và đã trở thành nội dung quan trọng trong nhận thức và hoạt động của các Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Tạo được sự đồng thuận trong nhân dân; tính tích cực, chủ động sáng tạo trong nhân dân  được phát huy, dân chủ trên các lĩnh vực đời sống xã hội được mở rộng. Sự tham gia tích cực, tự giác của nhân dân vào các hoạt động văn hóa đã tạo chuyển biến  tiền đề rất quan trọng để các nội dung của phong trào tiếp tục phát triển đúng hướng và vững chắc.
         Công tác thông tin tuyên truyền đã được chú trọng đi vào chiều sâu, kịp thời phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước và phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Có tác dụng định hướng tư tưởng và động viên quần chúng nhân dân thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.
         Các hoạt động văn hoá-văn nghệ, thể dục-thể thao đã phần nào đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hoá-nghệ thuật của nhân dân góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.
Công tác triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh” đã thực sự đi vào chiều sâu, đặc biệt là phong trào xây dựng ấp văn hóa, gia đình văn hóa đã làm thay đổi nếp nghĩ và lối sống văn hóa cộng đồng, được hầu hết nhân dân đồng tình, hưởng ứng thực hiện, trở thành một việc làm thường xuyên, liên tục; mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ đời sống kinh tế, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, phong phú, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
         Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa đã được chú trọng, đã hạn chế các vi phạm trong lĩnh vực này, tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn toàn xã.
Các thiết chế văn hóa trên địa bàn các xóm được nâng cấp, trang bị thêm phương tiện để nâng cao chất lượng hoạt động. Bên cạnh đó đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, đa dạng hóa các loại hình hoạt động, góp phần giải quyết nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe của nhân dân.
Thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được các tầng lớp nhân dân quan tâm hơn. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được đại đa số nhân dân đồng tình và bước đầu có những chuyển biến tiến bộ.
         2.2. Tồn tại, hạn chế:
-Một số xóm chưa nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của văn hóa.
-Tuy đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao, có những chuyển biến đáng kể nhưng chưa đồng bộ và rộng khắp, chưa đi vào chiều sâu. Vẫn còn khoảng cách về mức hưởng thụ văn hóa. Các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao đã được quan tâm đẩy mạnh, nhưng mới diễn ra thường xuyên ở các xóm trung tâm, chưa gắn kết hợp giữa các xóm  để tạo ra phong trào chung, thúc đẩy sự nghiệp văn hóa-thể thao trên địa bàn phát triển đồng bộ. Công chức làm  văn hóa-thông năng lực chuyên môn còn hạn chế.
-Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo tinh thần Chỉ thị số 27-CT/TW và Kết luận số 51-KL/TW của Trung ương còn những mặt hạn chế, hình thức, phô trương, ít nhiều làm ảnh hưởng đến phong trào.
- Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa chưa chặt chẽ, chưa được tiến hành thường xuyên và thiếu đồng bộ từ đến xóm. Công chức làm văn hóa của xã nhìn chung đã được chuẩn hóa về mặt chuyên môn, nghiệp vụ, nhưng còn hạn chế về năng lực, kinh nghiệm nên chưa làm tốt công tác tham mưu.
3. Bài học kinh nghiệm:
-Trong công tác triển khai, thực hiện cần thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng từ đến xớm; tăng cường công tác quản lý, tổ chức thực hiện của chính quyền; công tác vận động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cần thực sự có chiều sâu và động viên được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.
-Phải kiên trì vận động, tuyên truyền, thuyết phục các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện. Phải phát huy tính dân chủ, khơi dậy ý thức trách nhiệm và tinh thần tự giác của nhân dân, huy động tiềm năng to lớn của nhân dân trong việc hưởng thụ và sáng tạo các giá trị văn hoá. Các phong trào phải thiết thực, đem lại lợi ích cho quần chúng nhân dân.
-Phát huy vai trò tích cực trong công tác tham mưu của công chức làm công tác văn hóa, chủ động trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trên lĩnh vực văn hóa; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng văn hóa ở cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh”, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức tuyên truyền sâu rộng các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc trong nhân dân.
-Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, gương mẫu ở khu dân cư, nhất là trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở để làm gương và làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội.
-Cần chú ý xây dựng, phát hiện, tuyên dương kịp thời các mô hình, điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân thật sự tiêu biểu trong các phong trào xây dựng văn hóa ở các xóm; có biện pháp nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, tạo điều kiện cho sức lan tỏa của mô hình; thực hiện tốt việc kết hợp giữa “xây” và “chống” trong tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; kiên quyết đấu tranh chống âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa, bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng của Đảng.
CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGHĨA SƠN
            Tập trung tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn rằng : “Văn hóa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế- xã hội”. Khắc phục việc hiểu văn hóa một cách phiến diện, xem văn hóa chỉ là nhiệm vụ thứ yếu. Từ đó phát huy sức mạnh của toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện chăm lo xây dựng và phát triển văn hóa tương xứng với tầm quan trọng của mặt trận này trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể trên từng lĩnh vực như sau:
1. Đối với công tác thông tin, tuyên truyền:
Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thông tin truyền thanh từ đến xóm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.
2. Đối với công tác quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa:
Tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động thanh, kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn, tập trung kiểm tra có trọng điểm, diện rộng những hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa dễ phát sinh tệ nạn xã hội như : ma tuý, lô đề….Kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý  truyền bá đạo tin lành và lưu hành các loại văn hóa phẩm độc hại theo đúng quy định của pháp luật.
3. Đối với hoạt động văn hóa-văn nghệ :
Mở rộng phong trào và nâng cao tính tư tưởng, giá trị nghệ thuật của các hoạt động văn nghệ quần chúng; Thường xuyên tổ chức Hội diễn, Liên hoan văn nghệ quần chúng kết hợp với tổ chức và quản lý tốt các hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp nhằm đáp ứng tốt nhu cầu thưởng thức văn hóa-nghệ thuật của nhân dân.
Tăng  cường  giao lưu văn hóa-văn nghệ giữa các xóm trong địa bàn xãxã bạn để giới thiệu tiềm năng của địa phương, đồng thời học tập, tiếp thu những nét hay, nét đẹp của đơn vị bạn.
4.  Đối với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh”:
Tiếp tục thực hiện tốt 5 nội dung và 7 chương trình của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh” gắn với thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", xây dựng nông thôn mới. Kết hợp thực hiện lồng ghép các nội dung của các chương trình: thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xóa đói giảm nghèo, chống mù chữ, phổ cấp giáo dục, chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, chương trình quốc gia phòng chống các loại tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội...
7. Đối với công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình:
Quan tâm đầu tư cho công tác gia đình, tổ chức hướng dẫn việc tuyên truyền giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống và cách ứng xử trong gia đình. Hướng dẫn, triển khai thực hiện mô hình phòng, chống bạo hành gia đình và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình. Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28/6.
     8. Đối với hoạt động thể dục-thể thao:
         Xây  dựng  và  phát  triển  phong  trào  TDTT  quần  chúng  rộng  khắp trong toàn , thường xuyên tổ chức tốt giải thi đấu thể thao nhằm phát hiện các VĐV có năng khiếu để đào tạo, bồi dưỡng tham gia các giải do các cấp tổ chức đạt thành tích cao.
10. Đối với công tác xây dựng thiết chế văn hóa-thể thao:  
Tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng mới các thiết chế văn hóa đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới; Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa để xây dựng thiết chế văn hóa. Huy động các nguồn lực, đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện thông thoáng cho nhân dân đầu tư, đóng góp cùng với Nhà nước xây dựng các công trình văn hóa.
IV. KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN:
1. Kiến nghị:
- Tham mưu đề nghị UBND tỉnh quan tâm nghiên cứu bổ sung thêm kinh phí hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, thể thao-học tập cộng đồng ở các xã.
         -Đề nghị UBND huyện quan tâm hơn nữa việc đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện cho hoạt động văn hóa.
            2. Kết luận:
Việc thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn xã Nghĩa Sơn trong những năm qua đã góp phần xây dựng và phát triển văn hóa của ngày càng phát triển; tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của văn hóa trong phát triển, nhất là trong điều kiện hiện nay. Đồng thời cũng đặt ra những thuận lợi, khó khăn, thách thức trên lĩnh vực này trong thời gian tới.
Như chúng ta đã thấy, ngày nay, nguồn gốc của sự giàu có lên và phát triển toàn diện của một quốc gia nói chung, một địa phương nói riêng không chỉ là tài nguyên thiên nhiên, là vốn, kỹ thuật mà yếu tố quyết định là tri thức, trí tuệ, là tiềm năng và năng lực sáng tạo của con người- đó là động lực to lớn cho sự phát triển của kinh tế-xã hội, nhưng những nhân tố giá trị tư tưởng, phẩm chất nhân cách, đạo đức, lối sống là vô cùng quan trọng đảm bảo cho sự phát triển cân bằng và bền vững, những yếu tố đó nằm ngay trong văn hóa và do chính văn hóa trực tiếp tạo nên.
Thực tiễn của những năm đổi mới, phát triển kinh tế thị trường ở nước ta vừa qua cho thấy, thông qua việc mở rộng quan hệ quốc tế, chúng ta đã tiếp thu được nhiều thành tựu văn minh của nhân loại, làm phong phú thêm nền văn hóa và đời sống tinh thần dân tộc. Nhưng mặt khác, cũng trong quá trình mở cửa, hội nhập, sự xâm nhập của văn hóa và lối sống ngoại lai đã làm cho một số giá trị văn hóa, đạo đức và nếp sống gia đình truyền thống,...có nguy cơ bị mai một và xuống cấp. Do vậy, để tạo môi trường văn hóa lành mạnh, từng bước xây dựng cuộc sống văn hóa mới ở cơ sở, vấn đề đặt ra là phải có những giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn những luồng văn hóa  gây ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống và nhân cách người Việt Nam, thì việc nâng cao chất lượng quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa.
Vấn đề đặt ra là quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa không chỉ là trách nhiệm riêng của Ngành Văn hóa mà đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, để tạo ra sức mạnh tổng hợp trong quá trình thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
Qua đề tài “Quản lý Nhà nước về văn hóa của xã Nghĩa Sơn năm 2017-2020”    giúp cho bản thân tôi hiểu một cách sâu sắc hơn những vấn đề về công tác quản lý hoạt động văn hóa và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để làm tốt hơn nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, do khả năng có hạn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế về đề tài. Rất mong nhận được sự góp ý của lãnh đạo đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn!
 
Thủ tục Hành chính cấp huyện
Thông tin tiếp công dân
ISO
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay1,994
  • Tháng hiện tại26,478
  • Tổng lượt truy cập6,444,786
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây