Một số giải pháp nâng cao chất lượng thông tin thống kê phục vụ Quản lý nhà nước về kinh tế xã nghĩa Sơn giai đoạn 2017-2020

Chủ nhiệm Nguyễn Thị Ngọc - UBND xã Nghĩa Sơn Thành viên Nguyễn Thị Ngọc
Số N/A Năm 2017
Cấp độ Cấp cơ sở Lĩnh vực Kinh tế
2.Mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài
2.1 Mục tiêu:
Nghiên cứu làm rõ thực trạng, những mặt được, chưa được những hạn chế và nguyên nhân trong công tác thống kê cấp cơ sở
Các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phục vụ sự lãnh đạo chỉ đạo trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa.
2.2 Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào 2 nội dung chính:
- Đánh giá tình hình công tác thông tin thống kê xã Nghĩa Sơn trong năm 2016-2017.
- Xây dựng các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng thông tin thống kê phục vụ quản lý nhà nước về kinh tế trên địa bàn xã Nghĩa Sơn giai đoạn 2018-2020.
3.Phương pháp nghiên cứu:
Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học về thông tin thống kê mà chủ yếu là các cuộc Tổng điều tra, các cuộc điều tra định kỳ, điều tra đột xuất….trên địa bàn xã.
Chú trọng các phương pháp hoạt động thực tiễn phân tích, xử lý các số liệu thông tin thống kê từ các báo cáo từ các xóm, quá trình thu thập thông tin thống kê của bản thân trên địa bàn toàn xã.
4. Đối tượng, phạm vi và giới hạn của đề tài:
- Về đối tượng: Thu thập thông tin thống kê phục vụ sự phát triển kinh tế- xã hội
- Về phạm vi và giới hạn: Thu thập thông tin thống kê Địa bàn xã Nghĩa Sơn năm 2017-2020.
        -  Ý nghĩa của đề tài:
Đề tài được thực hiện trong điều kiện thuận lợi bản thân cá nhân đang được phân công nhiệm vụ công chức văn phòng thống kê xã Nghĩa Sơn đồng thời thực hiện  đề tài góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân.
Góp phần cải tiến lề lối làm việc, nâng cao vai trò vị trí của thông tin thống kê giúp cho lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đánh giá đúng thực trạng kinh tế- xã hội để có hoạch định chiến lược xây dựng kế hoạch và tổ chức phát triển kinh tế xã hội thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng đề ra.
5.Kết cấu của đề tài:
Ngoài phần mở đầu, kết luận Đề tài được thể hiện trong 3 chương:
Chương I: Cơ sở pháp lý nâng cao chất lượng thông tin thống kê phục vụ quản lý Nhà nước về kinh tế xã nghĩa Sơn.
Chương II: Đánh giá thực trạng chất lượng thông tin thống kê phục vụ quản lý Nhà nước về kinh tế xã Nghĩa Sơn.
Chương III: Tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả.


PHẦN NỘI DUNG
Chương I: Cơ sở pháp lý nâng cao chất lượng thông tin thống kê phục vụ quản lý nhà nước về kinh tế xã Nghĩa Sơn
1.Cơ sở pháp lý:
Căn cứ nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật Thống kê; Luật thống kê được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 23/11/2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Các nội dung trên là văn bản pháp lý cao nhất và quan trọng về lĩnh vực thống kê, điều chỉnh toàn bộ hoạt động thống kê, có liên quan đến tổ chức, cá nhân cung cấp và sử dụng thông tin thống kê, tổ chức thống kê và người làm thống kê.
2.Vai trò của thống kê cấp xã:
Thống kê cấp xã đó là công chức văn phòng thống kê con số lao động trực thuộc UBND xã quản lý làm công tác thống kê tổng hợp. Cung cấp số liệu thông tin thống kê của địa bàn xã cho chi cục thống kê huyện theo quy định của pháp luật đồng thời chịu sự quản lý hành chính của UBND xã có nhiệm vụ thực hiện chương trình, kế hoạch công tác do chi cục thống kê huyện giao và đảm bảo thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý của Chủ tịch UBND xã. Có trách nhiệm báo cáo cho chi cục thống kê huyện, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã về tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn trong từng thời kỳ. Thực hiện các cuộc Tổng điều tra, các cuộc điều tra định kỳ, điều tra đột xuất, thu thập thông tin thống kê trên địa bàn xã, chấp hành nghiêm chỉnh Luật thống kê các chế độ báo cáo và điều tra thống kê. Được giao trách nhiệm cung cấp số liệu thống kê Kinh tế- xã hội của địa bàn xã, chịu trách nhiệm và độ tin cậy của số liệu thông tin thống kê cung cấp.
3.Sự cần thiết nâng cao chất lượng thông tin thống kê phục vụ quản lý Nhà nước về kinh tế xã Nghĩa Sơn và vai trò của nó
3.1. Vai trò của thông tin thống kê đối với quản lý Nhà nước về kinh tế nói chung, ở xã Nghĩa Sơn nói riêng để thấy vai trò thông tin thống kê trước hết chúng ta hiểu thồng kê là gì? Đó là hệ thống các phương pháp thu thập, xử lý và phân tích các con số của những hiện tượng, quá trình kinh tế- xã hội trong những điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. Khi nghiên cứu các hiện tượng và quá trình xã hội, thống kê sử dụng các con số để biểu hiện các mặt về quy mô, khối lượng, quan hệ tỷ lệ, trình độ phát triển …từ đó có nội dung kinh tế- chính trị nhất định. Với vai trò và nhiệm vụ trên, thống kê có chức năng cung cấp những thông tin cần thiết cho quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản lý nhà nước.  Cung cấp những thông tin về sự phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới của địa phương, đó là thông tin cần thiết cho quản lý lãnh đạo, chỉ đạo nền kinh tế, làm căn cứ cho hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy thông tin thống kê được Đảng ủy, UBND quan tâm.  Thực tế thông tin thống kê  góp phần phục vụ đắc lực cho lãnh đạo, con số thống kê là căn cứ quan trọng cho đánh giá tình hình kinh tế- xã hội của cấp ủy Đảng, chính quyền xã. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả  năm giúp lãnh đạo đảng ủy, HĐND, UBND đánh giá được sự phát triển và tồn tại của nền kinh tế, từ đó có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, quản lý điều chỉnh nền kinh tế phù hợp có hiệu quả.                       
3.2.  Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng thông tin thống kê trong việc phục vụ Nhà nước về quản lý kinh tế. Với tầm quan trọng của thông tin nói chung và thông tin thống kê nói riêng trong việc điều hành nền kinh tế, việc nâng cao chất lượng thông tin thống kê được lãnh đạo UBND xã quan tâm chỉ đạo đồng chí làm công tác thống kê về các xóm cùng với các đồng chí xóm trưởng thống kê một cách khoa học chính xác.
Chương II: Thực trạng chất lượng thông tin thống kê phục vụ quản lý Nhà nước về kinh tế  xã Nghĩa Sơn.
         1.Những kết quả đạt được:
Những kết quả đạt được đáp ứng yêu cầu đảm bảo thông tin phục vụ công tác xây dựng hoạch định phát triển kinh tế đạt mục tiêu kế hoạch của địa phương đề ra từng bước nâng cao chất lượng báo cáo và điều tra thống kê  từ đó tăng cường chất lượng thông tin trong tình hình mới.
Trên cơ sở thực hiện kế hoạch thông tin hàng năm do chi cục Thống kê huyện Nghĩa Đàn giao trong đó các cuộc điều tra thường xuyên, điều tra định kỳ, các cuộc Tổng điều tra sau khi thu thập xử lý thông tin tổng hợp kết quả điều tra. Số liệu được cung cấp có tác động tích cực trong việc lãnh đạo chỉ đạo điều hành kịp thời trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội của xã Nghĩa Sơn. Cụ thể các cuộc điều tra Diện tích năng suất, sản lượng vụ Xuân vụ hè, vụ mùa, vụ đông, điều tra doanh nghiệp, biến động dân số, lao động việc làm, điều tra kinh tế cá thể, điều tra xây dựng cơ bản..các cuộc điều tra định kỳ 2 năm như điều tra điều tra cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp, các cuộc Tổng điều tra 5 năm một lần như điều tra Nông nghiệp nông thôn thủy sản; Tổng điều tra dân số nhà ở ( 10 năm).
Từ các thông tin thống kê  dựa trên số liệu của cấp xã cung cấp, hàng năm chi cục Thống kê huyện Nghĩa Đàn xuất bản và phát hành Niên giám Thống kê. Niên giám thống kê hàng năm của địa phương là sản phẩm thông tin thống kê không thể thiếu đối với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các thông tin thống kê được tin cậy.
-Báo các kinh tế xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm là sản phẩm thông tin thống kê ngoài việc đáp ứng kế hoạch thông tin cho chi cục Thống kê huyện càng không thể thiếu đối với Đảng ủy, HĐND, UBND làm căn cứ kiểm định việc chỉ đạo và đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2.Những tồn tại hạn chế:
Với chức danh là công chức văn phòng- thống kê căn cứ theo của Bộ nội vụ  quy định về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể và nhiệm vụ của công chức cấp xã. Đối với công chức văn phòng-thống kê có nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong hoạt động quản lý Nhà nước cấp xã, công tác Thống kê là một nhiệm vụ trong chuỗi nhiệm vụ quy định hơn nữa trình độ chuyên môn chưa đúng chuẩn, kỹ năng làm việc phần lớn nhờ vào sự hướng dẫn của chi cục Thống kê huyện và qua sự cố gắng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tự học tập và kinh nghiệm làm việc.
Thông tin thống kê cũng chưa được đầy đủ, chưa phản ánh hết được sản xuất kinh doanh, mức sống ….
Kết quả rà soát từ các xóm có khi chưa được chu đáo theo đúng quy trình, có khi còn chưa đảm bảo thời gian báo cáo. Từ đó khi tổng hợp số liệu thống kê báo cáo sẽ thiếu chính xác.
Một số xóm chưa thật sự nhiệt tình, nhận thức của nhân dân về cung cấp số liệu còn chưa hiểu rõ mục đích. Xem nhẹ công tác thống kê  nên kết quả hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế còn mang tính định tính, không được lượng hóa cụ thể bằng số liệu thống kê.
3.Một số giải pháp nâng cao chất lượng thông tin thống kê phục vụ quản lý Nhà nước về kinh tế đối với xã Nghĩa Sơn.
- Rà soát cập nhật hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của UBND xã.
- Rà soát cập nhật các cuộc điều tra thống kê đáp ứng yêu cầu quản lý chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội của xã Nghĩa Sơn
- Đổi mới, hoàn thiện các báo cáo kinh tế- xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm nhằm phục vụ lãnh đạo quản lý nhà nước.
- Trên cơ sở của các cuộc điều tra, Tổng điều tra căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn xã để có hướng chuyển đổi cơ cấu ngành nghề phù hợp với thực tế.
- Tuyên truyền luật thống kê lồng ghép vào các buổi tuyên truyền cho nhân dân để việc cung cấp số liệu thông tin thống kê có độ chính xác cao. Tăng tường sự phối hợp giữa đồng chí làm công tác thống kê cấp xã với xóm để có thông tin thông kê chính xác thống nhất.
- Luôn học tập nâng cao năng lực trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thống kê.
- Ngay từ đầu năm căn cứ vào biểu chi tiết kế hoạch, nhiệm vụ điều tra của chi cục Thống kê bản thân tự lập ra kế hoạch cho cá nhân theo hàng tháng để căn cứ vào kế hoạch đã được lập ra để thực hiện chủ động đồng thời hàng tháng làm thông báo gửi về xóm về lịch, thời gian cụ thể về điều tra ở các xóm cụ thể nắm bắt thông tin thống kê đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra.
Chương III: Tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả.
1.Tổ chức thực hiện:
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Ngay từ đầu năm căn cứ vào Quyết định chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể về nội dung, thời gian, loại hình báo cáo, đánh giá kết quả, điều chỉnh cho phù hợp.
2.Đánh giá hiệu quả và ứng dụng thực tiễn:
2.1 Hiệu quả:
Việc nâng cao chất lượng thông tin thống kê phục vụ quản lý Nhà nước về kinh tế ở xã Nghĩa Sơn thể hiện ở một số nội dung sau:
          - Đảm bảo số lượng, chất lượng, thời gian nộp báo cáo theo đúng kế hoạch công tác của chi cục Thống kê giao.
         - Đáp ứng kịp thời, chính xác các yêu cầu về số liệu thống kê cung cấp cho TT Đảng ủy, HĐND, UBND yêu cầu, phản ánh trung thực, toàn diện tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã giúp lãnh đạo đưa ra các quyết định đúng đắn định hướng phát triển kinh tế.
      - Độ sai số, chênh lệch số liệu giữa các ban ngành trên địa bàn xã ngày càng được thu hẹp và đi đến thống nhất.
      2.2 Ứng dụng thực tiễn:
     Từ thực tiễn hoạt động, trong khuôn khổ là một đề tài tôi mong rằng một số giải pháp nâng cao chất lượng thông tin thống kê phục vụ quản lý Nhà nước về kinh tế xã nghĩa Sơn năm 2017-2020 nêu trong đề tài được áp dụng trong phạm vi cấp xã.
IV. KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN:
1. Kiến nghị:
-  Tăng cường tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin thống kê cho người làm công tác thống kê cấp xã để thông tin thống kê ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.
         2. Kết luận:
Qua đề tài “ Một số giải pháp nâng cao chất lượng thông tin thống kê phục vụ quản lý Nhà nước về kinh tế  xã Nghĩa Sơn năm 2017-2020”   giúp cho bản thân tôi hiểu một cách sâu sắc hơn những vấn đề các thông tin thống kê và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để làm tốt hơn nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, do khả năng có hạn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế về đề tài. Rất mong nhận được sự góp ý của lãnh đạo và đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn!
 
Thủ tục Hành chính cấp huyện
Thông tin tiếp công dân
ISO
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay2,170
  • Tháng hiện tại26,654
  • Tổng lượt truy cập6,444,962
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây