Năm 2017
1

Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn và kỹ năng tư vấn pháp luật cho Hội viên CCB

Chủ nhiệm: Phan Sỹ Hùng - Chủ tịch Hội CCB huyện Nghĩa Đàn Thành viên: Phan Sỹ Hùng - Chủ tịch Hội CCB huyện Nghĩa Đàn Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ Tải về

2

Các giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cảu tổ chức hội CCB huyện Nghĩa Đàn trong giai đoạn cách mạng mới

Chủ nhiệm: Phan Sỹ Hùng - Chủ tich Hội CCB Thành viên: Phan Sỹ Hùng Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác Tải về

3

Công tác tiếp dân, phân loại và xử lý đơn khiếu nại ,tố cáo

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Vinh - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm Thành viên: Nguyễn Thị Thanh Vinh Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khác

4

Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ các trường học trực thuộc Đảng ủy xã Nghĩa Lâm

Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Sinh - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lâm Thành viên: Nguyễn Đăng Sinh Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Công tác Đảng

5

Một số giải pháp nâng cao chất lượng thông tin thống kê phục vụ Quản lý nhà nước về kinh tế xã nghĩa Sơn giai đoạn 2017-2020

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc - UBND xã Nghĩa Sơn Thành viên: Nguyễn Thị Ngọc Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Kinh tế

6

Quản lý Nhà nước về văn hóa của xã nghĩa Sơn giai đoạn 2017-2020

Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Quý - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn Thành viên: Nguyễn Hữu Quý Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

11

Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng viên ở chi bộ

Chủ nhiệm: Hồ Thị Sơn - Đảng uỷ xã Nghĩa Long Thành viên: Hồ Thị Sơn Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Công tác Đảng

12

Một số giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện chuyển đổi cơ cấu cấy trồng trong chương trình Quốc gia xây dựng NNM trên địa bàn xã Nghĩa Long

Chủ nhiệm: Trương Công Thuyên - UBND xã Nghĩa Long Thành viên: Trương Công Thuyên Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nông thôn mới

13

Nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng của Chi bộ, Đang bộ nông thôn hiện nay

Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Đức - Đảng uỷ xã Nghĩa Long Thành viên: Nguyễn Ngọc Đức Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Công tác Đảng

14

Tiếp dân, phân loại và xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo

Chủ nhiệm: Trương Đức Trúc - Đảng uỷ xã Nghĩa Liên Thành viên: Trương Đức Trúc Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Cải cách hành chính

15

Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Nghĩa Liên

Chủ nhiệm: Lê Thanh Đàn - UBND xã Nghia Liên Thành viên: Lê Thanh Đàn Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

16

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, gắn với giai quyết việc làm cho người lao động giai đoạn 2016 - 2020

Chủ nhiệm: Vi Văn Tiệp - UBND xã Nghĩa Liên Thành viên: Vi Văn Tiệp Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

17

Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Tổ chức cơ sở Đảng

Chủ nhiệm: Hoàng Anh Ngọ - Đảng uỷ xã Nghĩa BÌnh Thành viên: Hoàng Anh Ngọ Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Công tác Đảng

18

Nâng cao chất lương sinh hoạt chi bộ

Chủ nhiệm: Lê Thị Thanh Hải - Đảng uỷ xã Nghia Bình Thành viên: Lê Thị Thanh Hải Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Công tác Đảng

19

Công tác kết nạp Đảng viên mới ở xã Nghĩa Bình

Chủ nhiệm: Phạm Hải - UBND xã Nghĩa Bình Thành viên: Phạm Hải Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Công tác Đảng

20

Đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu văn bản cho UBND xã soạn thảo, ban hành văn bản chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực của địa phương

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Tuyết Mai - UBND xã Nghĩa Khánh Thành viên: Nguyễn Thị Tuyết Mai Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Cải cách hành chính

21

Nâng cao hiệu quả, trách nhiệm, đạo đức công vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả theo cơ chế một cửa tại xã Nghĩa Khánh

Chủ nhiệm: Lê Viết Xường - UBND xã Nghĩa Khánh Thành viên: Lê Viết Xường Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Cải cách hành chính

22

Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác thu ngân sách trên địa bàn thị trấn Nghĩa Đàn

Chủ nhiệm: Lê Tấn Sơn - UBND Thị trấn Thành viên: Lê Tấn Sơn Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Kinh tế

23

Tăng cươờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Thao - Đảng uỷ Thị trấn Thành viên: Nguyễn Văn Thao Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Dân vận

24

Một số giải pháp kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện chương trình MTQG XD Nông thôn mới

Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Thanh - UBND xã Nghĩa Tân Thành viên: Nguyễn Hữu Thanh Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Nông thôn mới

25

Nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp dân gắn với giải quyết nhanh các thủ tục hành chính

Chủ nhiệm: Hoàng Thị Hiền - UBND xã Nghĩa Tân Thành viên: Hoàng Thị Hiền Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Cải cách hành chính

26

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tại Đảng bộ xã Nghĩa Tân

Chủ nhiệm: Hoàng Thị Cầm - Đảng uỷ xã Nghĩa Tân Thành viên: Hoàng Thị Cầm Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Công tác Đảng

27

Đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu cho UBND soan thảo, ban hành văn bản chỉ đạo điều hành trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN của địa phương

Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Thọ - UBND xã Nghĩa Yên Thành viên: Nguyễn Văn Thọ Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Cải cách hành chính

28

Đổi mới công tác tuyên giáo trong tình hình mới ở Đảng bộ xã Nghĩa Yên

Chủ nhiệm: Phan Văn Phú - Đảng uỷ xã Nghĩa Yên Thành viên: Phan Văn Phú Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Công tác Đảng

29

Thực trạng và giải pháp xây dựng gia đình văn hóa ở xã Nghĩa Minh trong giai đoạn hiện nay

Chủ nhiệm: Văn Bá Hà - UBND xã Nghĩa Minh Thành viên: Văn Bá Hà Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

30

Một số vấn đề lý luận về đăng ký hộ tịch

Chủ nhiệm: Phạm Ngọc Duy - Đảng uỷ xã Nghĩa Minh Thành viên: Phạm Ngọc Duy Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Tư pháp

Năm 2016
7

Nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội trong tổ chức Hội LHPN

Chủ nhiệm: Trương Thị Liên - Chủ tịch LHPN huyện Thành viên: Trương Thị Liên Số: Năm: 2016 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

8

Xây dựng mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động

Chủ nhiệm: Vi Văn Tiệp - UBND xã Nghĩa Liên Thành viên: Vi Văn Tiệp Số: Năm: 2016 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

9

Công tác chỉ đạo thực hiện phong trào " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

Chủ nhiệm: Trương Đức Trúc - Đảng uỷ xã Nghĩa Liên Thành viên: Trương Đức Trúc Số: Năm: 2016 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Giáo dục & Đào tạo

10

Thực trạng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại xã Nghĩa Minh

Chủ nhiệm: Phạm Văn Hùng - UBND xã Nghĩa Minh Thành viên: Phạm Văn Hùng Số: Năm: 2016 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Cải cách hành chính

Thông báo Kết luận
Thủ tục Hành chính cấp huyện
Thông tin tiếp công dân
ISO
Tuyển dụng
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập50
  • Hôm nay12,194
  • Tháng hiện tại294,374
  • Tổng lượt truy cập2,004,464
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây